Regulamin

1. Definicje

 • Administrator (także Administrator Danych Osobowych) - podmiot odpowiedzialny: Electric Transport Group Sp. z o.o., Polna 42B, 42-622 Świerklaniec, NIP: 8992809765, REGON: 366570047.
 • Portal - serwis i sklep internetowy ElektryczneMonocykle.pl (działający pod domenami elektrycznemonocykle.pl, electricunicycles.eu, wraz z SSL) oraz aplikacja mobilna Elektryczne Monocykle / Electric Unicycles,
 • Sklep - część Portalu, która pozwala użytkownikowi składać Zamówienia,
 • Cookies - małe pliki zapisujące dane ustawień strony (np. język), logowania itp., przechowywane dzięki przeglądarce,
 • Rejestracja klasyczna - proces tworzenia konta użytkownika w Portalu z wykorzystaniem minimum loginu i hasła,
 • Rejestracja Facebook - proces tworzenia konta użytkownika w Portalu za pośrednictwem serwisu Facebook.com,
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która posiada zarejestrowane konto w Portalu, za pomocą Rejestracji klasycznej lub Rejestracji Facebook.
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru,
 • Towar - produkty prezentowane w Sklepie,
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Portalu,
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Polityka prywatności, ochrony danych osobowych oraz cookies

 • 2.1. Administrator działa z poszanowaniem prywatności i praw, przysługujących użytkownikom Portalu. Szczególną rolę odgrywa tu ochrona danych osobowych internautów,
 • 2.2. Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności,
 • 2.3. Dane osobowe, to w myśl art. 6 ust. 1 ustawy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imiona, nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, dane dotyczące zachowań zakupowych, danych demograficznych itp.,
 • 2.4. Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez użytkowników witryny,
 • 2.5. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach, na które użytkownik wyraził wyraźną zgodę,
 • 2.6. Użytkownik ma zawsze prawo wglądu do swoich danych i poprawiania ich lub usunięcia,
 • 2.7. Dane użytkownika chronione są poprzez wielokrotne metody szyfrowania, zamknięty hasłami dostęp do baz danych oraz utrzymywanie ich w certyfikowanych serwerowniach. Hasła dostępu do konta użytkownika (nie dotyczy kont z logowaniem Facebook) są dodatkowo szyfrowane jednostronnie i nie ma możliwości ich odczytania. Hasła dostępu do konta użytkownika z logowaniem Facebook nie są zapisywane (jest to niemożliwe, gdyż logowanie odbywa się po stronie serwisu Facebook),
 • 2.8. Klasyczna rejestracja konta (z wykorzystaniem loginu i hasła) w Portalu wymaga potwierdzenia adresu e-mail,
 • 2.9. Użytkownik zarejestrowany klasycznie zostanie poinformowany o możliwości dopisania się do newslettera wraz z linkiem potwierdzającym poprawność podanego adresu e-mail. W momencie kliknięcia użytkownika w link, zostanie on zapisany do otrzymywania wybranych przez siebie informacji,
 • 2.10. Wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym zostanie wysłany kilka dni po momencie rejestracji klasycznej,
 • 2.11. W przypadku zignorowania wiadomości lub jej nie dostarczenia, administrator nie wysyła żadnego newslettera na podany adres e-mail,
 • 2.12. Rejestracja przez portal Facebook jest jednoznaczna z potwierdzeniem swojego adresu e-mail (weryfikacji dokonuje portal Facebook.com),
 • 2.13. Użytkownik zarejestrowany przez Facebook zgadza się na wysyłkę newslettera na adres e-mail z serwisu Facebook,
 • 2.14. Użytkownik może wyłączyć newsletter w każdej chwili w ustawieniach Portalu lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości e-mail,
 • 2.15. Dane użytkownika nie są widoczne poza systemem administracyjnym, gdzie służą do kontaktu z użytkownikiem w przypadku problemów technicznych,
 • 2.16. Administrator może pod wpływem nacisku organów ścigania ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa, nakaz lub w związku z postępowaniem sądowym,
 • 2.17. Administrator Portalu gromadzi dane osobowe użytkowników, za pośrednictwem:
  • a) Formularzy - zawarte w Portalu formularze mogą być wypełnione przez użytkownika w celu skorzystania z oferty Portalu, wyszukiwania informacji lub wyrażania opinii.
  • b) Cookies
   • Portal używa plików cookies do zapamiętywania ustawień użytkownika, takich jak język strony.
   • Pliki cookies są niezbędne do logowania się w Portalu i uczestniczą w wielu jego procesach - takich jak pisanie postów i komentarzy, nawigacja po sklepie internetowym, czy dokonywanie zakupów w sklepie.
   • Portal używa skryptu do gromadzenia anonimowych statystyk odwiedzin StatCounter.com (usługa działa podobnie jak Google Analytics), który może dodatkowo umieszczać własne pliki cookie. Korzystając z Portalu, użytkownik akceptuje politykę cookies systemu StatCounter.com.
   • Portal używa wtyczek i aplikacji serwisu Facebook.com, które dodatkowo mogą tworzyć własne pliki cookie. Korzystając z Portalu, użytkownik akceptuje politykę cookies firmy Facebook.
   • Portal zagnieżdża filmy z serwisu YouTube.com, który może dodatkowo tworzyć własne pliki cookie. Korzystając z Portalu, użytkownik akceptuje politykę cookies Google.
   • Portal używa procesorów płatności firm PayU oraz PayPal, które mogą dodatkowo tworzyć własne pliki cookie. Korzystając z Portalu, użytkownik akceptuje politykę cookies tych firm.
  • c) Adresów IP - Portal zapisuje adresy IP użytkowników w celu zliczania unikalnych statystyk wyświetlanych stron, co pomaga w dalszym rozwoju Portalu.
  • d) Korespondencji e-mail, newsletter - Portal zapisuje informacje dotyczące częstotliwości otwierania newsletterów, w celu wyświetlenia jedynie interesujących dla użytkownika treści. Dodatkowe dane podane przez użytkownika w korespondencji e-mail mogą także zostać zapisane i przetworzone, ale tylko i wyłącznie za jego zgodą i w przeznaczonym celu - na przykład do realizacji procesu reklamacji.

3. Postanowienia ogólne

 • 3.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Portalu,
  • b) Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu,
  • c) Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu,
  • d) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 • 3.2. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) Przeglądarka Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  • b) Przeglądarka Opera lub Google Chrome z włączoną obsługą JavaScript, lub
  • c) Przeglądarka mobilna Chrome lub Firefox,
  • c) Minimalna rozdzielczość ekranu to 320x240 pikseli.
 • 3.3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu,
 • 3.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni,
 • 3.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Zasady korzystania z Portalu

 • 4.1. Administrator może pozbawić Klienta lub Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient lub Użytkownik:
  • a) podał w trakcie rejestracji w Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Administratora.
 • 4.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora,
 • 4.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Portal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie,
 • 4.4. Każdy Użytkownik i Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d) korzystania ze Sklepu i Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora,
  • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • f) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • 5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Portalu, dokonać wyboru towarów i akcesoriów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,
 • 5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka lub z pominięciem tego kroku poprzez wybranie opcji "Kup teraz",
 • 5.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,
 • 5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a) przedmiotu zamówienia,
  • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • c) wybranej metody płatności,
  • d) wybranego sposobu dostawy,
  • e) czasu dostawy.
 • 5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty",
 • 5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Administratorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu,
 • 5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia w sklepie ElektryczneMonocykle.pl", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • 5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej,
 • 5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

6. Dostawa

 • 6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W celu zamówienia Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, w obrębie Unii Europejskiej, należy skorzystać ze strony internetowej www.ElectricUnicycles.eu,
 • 6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy wynoszą:
  • 0 zł - w przypadku zamawiania elektrycznych monocykli,
  • 0 zł - w przypadku zamawiania dowolnych Towarów o łącznej kwocie brutto przekraczającej 200 zł,
  • 19,90 zł - w pozostałych przypadkach (np.zamawianie akcesoriów poniżej kwoty 200 zł).
 • 6.3. Termin realizacji dostawy:
  • W przypadku wybrania opcji dostawy za pobraniem, wysyłka Towarów jest realizowana do 48 godzin od złożenia Zamówienia,
  • W przypadku wybrania opcji dostawy po przedpłacie (przelewem lub kartą), wysyłka Towarów realizowana jest do 48 godzin od zaksięgowania środków na koncie przez Administratora,
  • W przypadku wybrania opcji płatności ratalnej, wysyłka Towarów realizowana jest do 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia przyznania rat od naszego operatora płatności (PayU),
  • Jeśli Administrator nie będzie w stanie zagwarantować czasu wysyłki zgodnego z powyższym, Klient otrzyma o tym stosowną informację przed dokonaniem zakupu,
  • Czas dostawy przez firmę kurierską (DHL, DPD, UPS lub K-EX), od momentu przekazania Towarów przez Administratora, wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Przewoźnicy zastrzegają sobie jednak prawo do dłuższego czasu dostarczenia w niektórych przypadkach. W celu zapoznania się z dokładnymi warunkami przewozu, należy zapoznać się z regulaminami przewoźników: DHL, DPD, UPS, K-EX.
  • W przypadku oznaczenia innego terminu wysyłki na stronie produktu, termin ten jest obowiązujący.
 • 6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz dokumentu potwierdzenia płatności,
 • 6.5. Dodatkowe informacje oraz najczęstsze pytania dotyczące dostawy można znaleźć pod tym linkiem.

7. Ceny i metody płatności

 • 7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym ewentualny podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki,
 • 7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • a) płatnością gotówką przy odbiorze towaru ("za pobraniem") - uwaga: nie obejmuje produktów w przedsprzedaży (tzw. "preorder"),
  • b) przelewem z dowolnego banku w Polsce lub w placówce Poczty Polskiej (przedpłata),
  • c) ekspresowym przelewem w systemie PayU (przedpłata),
  • d) zapłatą kartą płatniczą Visa lub MasterCard. Karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu Zamówienia (przedpłata),
  • e) płatnością ratami PayU (po przyznaniu rat przez PayU),
  • f) płatnością z konta PayU,
  • g) płatnością systemem BLIK,
  • h) płatnością w systemie PayPal.
 • Klient, korzystając z usług zewnętrznych operatorów płatności, akceptuje ich regulaminy. Regulaminy można znaleźć tutaj: PayU, PayPal.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 • 8.1. Klient ma prawo odstąpienia od zawartej Umowy w terminie do 14 dni, bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny,
 • 8.2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów,
 • 8.3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Administratora poprzez e-mail (sklep@elektrycznemonocykle.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia,
 • 8.4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • 8.5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia),
 • 8.6. Zwrot środków w przypadku punktu 8.5 zostanie dokonany przez Administratora nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator otrzymał zwrócony towar. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem środków (poza kosztami przesyłki zwrotnej),
 • 8.7. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów z powrotem od Klienta, oraz do czasu sprawdzenia stanu zwróconych przez Klienta Towarów,
 • 8.8. Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać Towary z powrotem na adres nadawcy Towarów (umieszczonym na otrzymanym liście przewozowym), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Administratora o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle Towary przed upływem terminu 14 dni,
 • 8.9. Klient jest zobowiązany do odesłania Towarów w stanie zgodnym z otrzymanym, tj. przesyłka musi zawierać wszystkie otrzymane Towary i elementy, żaden Towar czy jego element nie może być uszkodzony. W przypadku odesłania Towarów, z których Klient lub osoba trzecia korzystała w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (na przykład Klient lub osoba trzecia korzystała z Towarów w sposób inny, niż robiłaby to w sklepie stacjonarnym), Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy z tego wynikające.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

 • 9.1. Administrator, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego,
 • 9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@elektrycznemonocykle.pl. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona,
 • 9.3. Administrator nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej,
 • 9.4. Administrator został uprawniony przez producentów Towarów do prowadzenia autoryzowanego serwisu, umożliwiając naprawy gwarancyjne w kraju.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 10.1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu (w tym Sklepu), w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów,
 • 10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu (w tym Sklepu),
 • 10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu (w tym Sklepu) Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@elektrycznemonocykle.pl lub przy pomocy forum,
 • 10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu,
 • 10.5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
11. Postanowienia końcowe
 • 11.1. Użytkownicy i Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
 • 11.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Portalem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora,
 • 11.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
 • 11.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

Używamy cookies, umożliwiających m.in. logowanie, zakupy i zliczanie ile osób nas odwiedza. Czytaj szczegóły.